น่าสนใจ

การเกิดภาษีสมัยใหม่


ในยุคกลางภาษีที่เรียกว่า "ขนาดของคนทำสงคราม" เป็นภาษีครั้งเดียว ในปีค. ศ. 1451 Jacques Coeur เหรัญญิกของอาณาจักรได้แนะนำภาษีถาวรโดยไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อบำรุงกองทัพ เป็นภาษีสมัยใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน


วิดีโอ: เรยกเกบภาษยอนหลง..ควรฟง! (กันยายน 2021).